ЗАРЛАЛ

ЭМХТ-өөс Судалгааны арга зүй сэдвээр сургалт авах хүсэлтэй эрүүл мэндийн байгууллагууд холбогдоно уу. Сургалтын хүсэлт, хамрагдах хүний тоог ЭМГ-т албан бичгээр ирүүлэнэ үү./1 багц цаг/ Сургалтын сэдэв: Судалгааны арга зүй ба дизайн боловсруулах Судалгааны аргачилал боловсруулах, Хамрах хүрээг сонгох түүвэрлэлт хийх Судалгааны өгөгдөл цуглуулах хувьсагчид боловсруулах Өгөгдөл цуглуулах, дүн шинжилгээ