Алсын хараа:

        Нийгмийн Эрүүл Мэндийн тусламж, үйлчилгээ давамгайлсан эмнэлгийн байгууллагуудын хүчин чадлыг бэхжүүлэн, улсын стандартын түвшинд хүргэж, Эрүүл мэндийн тусламж  үйлчилгээний хүртээмж,тэгш байдал чанар үр дүнг сайжруулан хүн амын өвчлөлийг бууруулж, эрүүл мэндийг сайжруулах цогцоос бүрдүүлнэ.

Эрхэм зорилго

Үйлчлүүлэгчдийн эрхийг дээдэлсэн үйлчлүүлэгчийн эрэлт хэрэгцээг хангсан тэгш, хүртээмжтэй, чанартай эмнэлгийн тусламжийг  эрхэмлье.

Зорилго:

Хүн  амд үзүүлэх Нийгмийн Эрүүл Мэндийн эмнэлгийн анхан шатны болон нарийн мэргэжлийн тусламж  үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг  сайжруулах, хүн амыг эрүүлжүүлэхэд оршино

Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт :

1.Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, үр дүнг сайжруулаж, эндэгдлийг бууруулах.

2.Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, харилцааны  хариуцлагыг дээшлүүлж, сайжруулах

3.Хүн амыг зайлшгүй шаардлагатай эм биобэлдмэлээр жигд, хүртээмжтэй тасралтгүй хангах.

4.Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй, эрүүл мэндийг дэмжсэн тусламж, үйлчилгээ бий болгох .

5.Салбарын хэмжээнд дэд бүтэц, мэдээллийн технологи, харилцаа холбооны үйлчилгээг тогтмолжуулана

6.Салбар нэгжүүдийн эмнэлгийн байгууллагуудыг дэмжих

7.Хүн амын зан үйлийг өөрчлөх, эрүүл аж төрөх ёсыг хэвшүүлэх улмаар зонхилон тохиолдох халдварт, халдварт бус өвчлөлийг бууруулахад чиглэсэн Мэдээлэл Сургалт Сурталчилгааны үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах.

9.Эрүүл мэндийн салбарт  чиглэсэн санхүүгийн урсгалын тогтвортой  байдлыг хангах.