Санхүүгийн мэдээ

Мэдээний нэрТайлант хугацааОн, сар, өдөрХавсралт файл
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 1-р сарын мэдээ2019 он2019-02-02үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ2019 он2019-03-02үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 3-р сарын мэдээ2019 он2019-04-02үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 4-р сарын мэдээ2019 он2019-05-02үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын мэдээ2019 он2019-06-02үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын мэдээ2019 он2019-07-02үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 7-р сарын мэдээ2019 он2019-08-02үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 8-р сарын мэдээ2019 он2019-09-02үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 9-р сарын мэдээ2019 он2019-10-02үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 1-р сарын мэдээ2020 он 2020-02-01үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ2020 он 2020-03-01үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 3-р сарын мэдээ2020 он 2020-04-01үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 4-р сарын мэдээ2020 он 2020-05-01үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын мэдээ2020 он 2020-06-01үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын мэдээ2020 он 2020-07-01үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 7-р сарын мэдээ2020 он 2020-08-01үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 8-р сарын мэдээ2020 он 2020-09-01үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 9-р сарын мэдээ2020 он 2020-10-01үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 10-р сарын мэдээ2020 он 2020-11-01үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 11-р сарын мэдээ2020 он 2020-12-01үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 1-р сарын мэдээ2021 он 2021-01-01үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ2021 он 2021-02-01үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 3-р сарын мэдээ2021 он 2021-03-01үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 4-р сарын мэдээ2021 он 2021-04-01үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын мэдээ2021 он 2021-05-01үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын мэдээ2021 он 2021-06-01үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 7-р сарын мэдээ2021 он 2021-07-01үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 8-р сарын мэдээ2021 он 2021-08-01үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 9-р сарын мэдээ2021 он 2021-09-01үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 10-р сарын мэдээ2021 он 2021-10-01үзэх
Эрүүл мэндийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 11-р сарын мэдээ2021 он 2021-11-01үзэх